Dzisiaj jest: 26.2.2020, imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Łomża już z budżetem na 2020 rok

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 95

W środę 18 grudnia 2019 r. Rada Miejska Łomży przyjęła projekt budżetu miasta na 2020 rok, przedłożony przez prezydenta Mariusza Chrzanowskiego...

Łomża już z budżetem na 2020 rok
W środę 18 grudnia 2019 r. Rada Miejska Łomży przyjęła projekt budżetu miasta na 2020 rok, przedłożony przez prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, pięcioro było przeciw, a troje wstrzymało się od głosu.

Budżetu miasta Łomża na 2020 rok zakłada dochody w wysokości 419 mln 186 tys. 443 zł i wydatki na poziomie 443 mln 547 tys. 124 zł. Planowane dochody są na poziomie roku bieżącego zaś zakładane wydatki są wyższe o ponad 20 mln zł. Deficyt przyszłorocznego budżetu to 24 mln 360 tys. 681 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaliczek na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 5 mln 210 tys. 381 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 19 mln 150 tys. 300 zł.

W zaproponowanym Radzie Miejskiej projekcie przyszłorocznego budżetu miasta dochody majątkowe są niższe o ponad 14 mln zł, jednak dochody bieżące założono wyższe o niecałe 15 mln zł. - Na wzrost  dochodów majątkowych możemy liczyć, gdyż złożyliśmy wnioski o dofinansowanie oraz jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnych, o których wsparcie ze środków zewnętrznych będziemy się ubiegali w pierwszych miesiącach nowego roku – poinformował prezydent Mariusz Chrzanowski. Mają to być fundusze unijne i celowe oraz dotacje z budżetu państwa. Wzrost dochodów bieżących spowodowany jest głownie wyższymi dotacjami na zadania zlecone, głównie Program Rodzina 500+. Zakładane są również nieco wyższe dochody własne podatkowe, pomimo utrzymania stawek podatkowych na niezmienionym poziomie. Wyższe powinny być też wpływy z tytułu transferów z budżetu państwa (subwencje o 5,75% i udziały w PIT i CIT o 6,26%), co wynika z informacji uzyskanej od Ministra Finansów.

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r. planowane wydatki ogółem na 2020 r. są wyższe o 21 mln 062 tys. 084 zł, z tego: wydatki bieżące o 10 mln 984 tys. 412 zł, zaś wydatki majątkowe o 10 mln 077 tys. 672 zł. Większe w porównaniu do 2019 r. planowane wydatki bieżące na 2020 r. wynikają głównie ze wzrostu wynagrodzeń zarówno nauczycieli (podwyżka wynagrodzeń od września 2019 r. o 9%) jak i pracowników administracji i obsługi w tych placówkach, a także pozostałych jednostek (wzrost ze względu na wyższą płacę minimalną planowaną na 2020 r.). Zaplanowano również znacząco wyższe wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych („500+”). Planując wydatki majątkowe, skoncentrowano się na zabezpieczeniu środków na zadania kontynuowane, ale zarezerwowano również środki na nowe zadania, szczególnie w dziale „Transport i łączność” ze względu na pozyskane dofinansowanie na 12 zadań z Funduszu Dróg Samorządowych.

W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz pokrycia deficytu budżetu założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w 2020 r. w formie kredytu w wysokości 30 mln zł. Planowana wielkość przychodów z tytułu kredytów w latach 2020-2021 wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego planowanych przedsięwzięć, jednakże zostały złożone wnioski o dofinansowanie, które są w trakcie oceny oraz planowane jest złożenie kolejnych w pierwszym kwartale 2020 r. i w przypadku pozyskania wspomnianego dofinansowania nie będzie zachodziła konieczność zaciągnięcia kredytów w wyżej wskazanych wysokościach.

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem ma dział „Oświata i wychowanie” (około 35%), duży udział ma również dział „Rodzina”, (około 26%). Wydatki ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą mają wynieść 156 mln 209 tys. 543 zł. Subwencja oświatowa ma wynieść 105 mln 438 tys. 186 zł, dotacja przedszkolna 2 mln 766 tys. 225 zł, zaś fundusze unijne 1 mln 721 tys. 980 zł. - Oznacza to, że ze środków własnych musimy wygospodarować na oświatę ponad 46 mln zł – poinformował prezydent Mariusz Chrzanowski.

Planowany budżet wydatków majątkowych na 2020 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje drogowe – 35,64% wydatków majątkowych, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 27,98%,  inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 19,22% oraz oświatę – 13,13%. W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. Udział środków zewnętrznych wynosi stanowi prawie połowę ogółu wydatków majątkowych.

Największymi pod względem finansowym inwestycjami w przyszłorocznym budżecie miasta są zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego” (14,5 mln zł), „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego” (10 mln zł), „Przebudowa ul. Dwornej oraz rozbudowa ul. Giełczyńskiej” (7,5 mln zł), „Infrastruktura sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2” (6,4 mln zł), „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z wyposażeniem (5 mln zł), „Zrównoważona mobilność miejska” (4 mln zł). Należy przy tym pamiętać o szeregu inwestycji drogowych realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródłami finansowania inwestycji są dochody własne miasta (35 mln 122 tys. 578 zł), środki z Unii Europejskiej (13 mln 854 tys. 489 zł), środki z budżetu państwa (10 mln 184 tys. 348 zł) i kredyt (19 mln 150 tys. 300 zł).

Źródło: UM Łomża
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.